Klachten? Ontevreden?

Wij doen er altijd alles aan om een goede kwaliteit aan diensten en producten aan te leveren. Bent u toch een keertje ontevreden dan stellen wij dat zeer op prijs dat u het ons laat weten indien u een klacht heeft zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
Wij helpen u van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch graag verder op +32 471 760014 of stuur een mail naar info@theskincompany.store

Geschillen

Bij geschillen is enkel de handelsrechtbank van Oostende bevoegd.

General Terms & Conditions:

Onze algemene voorwaarden nog even opgelijst

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;
 2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met The Skin Company.
 4. Dienstverlener: Alle diensten worden verleend en aangeboden door The Skin Company, gelegen in de James Ensorgalerij 20, 8400 Oostende.
  Ons BTW-nummer is BE0542 590 680.
 5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen The Skin Company en consument waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken en waarbij in het kader van de Webshop van The Skin Company, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en The Skin Company gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. Webshop: De consumentenwebshop van The Skin Company;
 9. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet.
 10. Zaken: Al hetgeen door The Skin Company op de webshop wordt aangeboden, door consument wordt gekocht en aan consument wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

  2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van The Skin Company op haar webshop, op alle door consument gedane aanvragen, op alle door The Skin Company gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen The Skin Company en consument.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door The Skin Company zijn geaccepteerd.

3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een door The Skin Company op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 The Skin Company is immer gerechtigd de prijzen van de op de webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft consument reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met The Skin Company, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door The Skin Company verrichte prijswijziging(en).

3.3 Een door The Skin Company op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, consument kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

3.4 Tenzij anders aangegeven, zijn de door The Skin Company genoemde prijzen inclusief BTW.

3.5 De overeenkomst tussen The Skin Company en consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod op de webshop en het door consument voldoen aan de door The Skin Company op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder onder meer een eventueel door The Skin Company verlangde (volledige) aanbetaling wordt begrepen.

3.6 The Skin Company bevestigt zo spoedig mogelijk de aanvaarding door consument. Een bericht op de webshop, dan wel op een andere voor consument zichtbare website, waaruit blijkt dat de aanvaarding van het aanbod is ontvangen, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging. Ontbreekt een dergelijk bericht op de webshop c.q. op een voor consument zichtbare website, dan verzendt The Skin Company een bevestiging via elektronische weg. Een door The Skin Company per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van consument, dan wel in de mailbox van een door consument aangewezen derde ontvanger.  

3.7 Tenzij The Skin Company schriftelijk of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, is The Skin Company niet gebonden aan de aanvaarding door consument indien deze aanvaarding afwijkt van het aanbod van The Skin Company. 

3.8 The Skin Company kan kennelijke evidente fouten in de op de webshop vermelde prijzen immer herstellen. Indien consument een overeenkomst heeft gesloten met The Skin Company, waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout van de vermelde prijs, is The Skin Company gerechtigd deze prijs aan te passen. Consument is aan deze prijswijziging gebonden. In dergelijk geval kan consument de overeenkomst met The Skin Company binnen veertien werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk, dan wel via elektronische weg ontbinden. 

3.9 The Skin Company kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met consument. Indien The Skin Company op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met consument gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat consument recht heeft op enige schadevergoeding. Indien The Skin Company hierom verzoekt, is consument verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens The Skin Company.

3.10 The Skin Company is bevoegd de met consument overeengekomen koopprijs binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Consument heeft in dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met The Skin Company binnen veertien werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk, dan wel via elektronische weg te ontbinden.

3.11 The Skin Company is bevoegd de met consument overeengekomen prijs zonder opgaaf van redenen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen. Consument is in dergelijk geval gebonden aan deze prijswijziging.

4 Betaling

4.1 Betaling door consument dient te geschieden op de door The Skin Company op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door The Skin Company aangegeven wijze is verricht.

4.2 Indien The Skin Company op de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

4.3 Indien consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl The Skin Company hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij The Skin Company schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen consument en The Skin Company geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan consument, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4.4 Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Skin Company te melden.

4.5 Betaalopdrachten voor bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan The Skin Company ontstane kosten.

4.6 Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder The Skin Company gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met The Skin Company gesloten overeenkomst.

4.7 Bij niet of niet tijdige betaling is consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door The Skin Company gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.

4.8 Consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij The Skin Company daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt. 

5 Levering

5.1 De door The Skin Company op de webshop of elders vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hier kunnen door consument dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij overschrijding van een termijn dient consument The Skin Company schriftelijk, dan wel via elektronische weg, in gebreke te stellen.

5.2 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, The Skin Company alle benodigde gegevens van consument heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door consument verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen.   

5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij The Skin Company en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van The Skin Company vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.5 The Skin Company is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met consument gesloten overeenkomst.

5.6 Tenzij The Skin Company schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door The Skin Company vermelde levertijden niet in het geval dat de door consument gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

5.7 Het risico van de door consument gekochte zaken gaat over op consument op het moment van bezorging door The Skin Company, of een door The Skin Company aangewezen vervoerder, op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.8 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is The Skin Company bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan consument worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Ontbindt consument in dergelijk geval de overeenkomst op afstand met The Skin Company binnen veertien werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van The Skin Company.

5.9 Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt The Skin Company geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt The Skin Company binnen dertig dagen nadat consument de bestelling bij The Skin Company heeft gedaan consument hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt The Skin Company binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door consument aan The Skin Company betaalde bedrag.

6 Herroepingsrecht consument

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (The Skin Company) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
6.3 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

6.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering
van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.     

6.5 Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door The Skin Company worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan The Skin Company verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door The Skin Company ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door The Skin Company geleden en te lijden schade.  

6.6 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van The Skin Company doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij The Skin Company. Terugzending geschiedt voor risico van consument. The Skin Company is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

6.7 De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

7 Reclames

7.1 De controle en keuring op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en de eventuele emballage van de geleverde zaken berust bij consument. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aangenomen.

7.2 Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaken, door consument schriftelijk dan wel via elektronische weg bij The Skin Company zijn ingediend, bij gebreke waarvan consument geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

7.3 Reclames geven consument geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

7.4 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van The Skin Company doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij The Skin Company. Terugzending geschiedt voor risico van consument. The Skin Company is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

8 Samples

8.1 Indien door of namens The Skin Company samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door The Skin Company aan consument verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

8.2 Afwijkingen van verstrekte samples geven consument nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de door The Skin Company geleverde zaken gaat pas op consument over nadat het volledig door consument aan The Skin Company verschuldigde bedrag is betaald.

9.2 Consument mag de zaken, voordat de eigendom daarvan op hem of haar is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

9.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt The Skin Company onherroepelijk door consument gemachtigd om, indien deze zijn of haar jegens The Skin Company aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.

9.4 Bij terugname van zaken door The Skin Company, zal The Skin Company de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

10 Verbod doorverkoop

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van The Skin Company, is het consument verboden de zaken die geleverd zijn door The Skin Company en/of van The Skin Company afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van The Skin Company.

10.2 Overtreding door consument van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens consument in de zin van artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.

11 Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft The Skin Company het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Skin Company geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor The Skin Company niet in staat is haar verplichtingen jegens consument na te komen.

11.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.4 The Skin Company kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Skin Company haar verbintenis had moeten nakomen.

11.5 Consument kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen noch terugbetaalbaarheid van de aangekochte en/of diensten. 

11.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat consument niet van zijn of haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

12 Opschorting en Ontbinding

12.1 Indien consument niet, dan wel niet tijdig, aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, consument een of enige andere van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met The Skin Company niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval consument failliet is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing is verklaard, de consument onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin consument niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, de consument bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat The Skin Company bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met consument had gesloten en in geval consument geen vaste woon- of verblijfplaats in België heeft, zijn de vorderingen van The Skin Company onmiddellijk en volledig opeisbaar en is consument van rechtswege in verzuim. The Skin Company is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met consument en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop consument zijn of haar betalingsverplichtingen jegens The Skin Company volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.  

12.2 Indien inontvangstneming driemaal door consument achterwege blijft en consument na een aanmaning daartoe zich niet bereid verklaart te betalen, kan The Skin Company de overeenkomst met consument onmiddellijk ontbinden.  

12.3 The Skin Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn of haar verplichtingen en deze zekerheid of onvoldoende is, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Skin Company kan worden gevergd.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Skin Company op consument onmiddellijk opeisbaar. Indien The Skin Company de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5 Indien The Skin Company op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl consument, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

13 Garanties en beperking aansprakelijkheid

13.1 The Skin Company garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken, conform de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde specificaties en omschrijvingen.

13.2 Consument kan er jegens The Skin Company niet meer op beroepen dat hetgeen door The Skin Company is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij of zij The Skin Company daarvan niet kennis heeft gegeven binnen twee maanden nadat hij of zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

13.3 Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van consument.

13.4 The Skin Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Skin Company is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5 The Skin Company kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 2. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van The Skin Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 The Skin Company is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

13.7 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Skin Company is de aansprakelijkheid van The Skin Company voor schade uit hoofde van de tussen consument en The Skin Company bestaande overeenkomst of van een jegens consument gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de hoogte van de door consument betaalde koopprijs met betrekking tot de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

13.8 The Skin Company is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde zaken niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de zaken zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de zaken onjuist zijn opgeslagen, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl consument hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door The Skin Company hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat consument in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar The Skin Company geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

13.9 Elke aansprakelijkheid van The Skin Company vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de zaken door The Skin Company aan consument zijn geleverd.   

13.10 The Skin Company is gerechtigd een eventuele aan consument te betalen schadevergoeding te verrekenen met de nog door consument aan The Skin Company verschuldigde koopprijs, rente en kosten daaronder begrepen.

13.11 Consument vrijwaart The Skin Company volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door The Skin Company aan consument geleverde zaken.

13.12 The Skin Company is onder geen beding aansprakelijk voor de door The Skin Company ingeschakelde derde veroorzaakte schade.

14 Overige bepalingen

14.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

14.2 Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is/zijn, zal dat artikel of die artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

14.3 Op de overeenkomst(en) tussen The Skin Company en consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen The Skin Company en consument, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen The Skin Company en consument, zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Oostende, tenzij consument binnen een maand nadat The Skin Company zich schriftelijk jegens consument op dit beding heeft gewezen, schriftelijk dan wel via elektronische weg uitdrukkelijk aan The Skin Company kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.5 De Belgische tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.